pm5
pm4

Prime Minister’s Export Award

รางวัล Prime Minister’s Export Award ปี 2549

ในปี 2549 บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM AWARDX จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่ง จะเห็นได้ว่า เราเพิ่งดำเนินธุรกิจมาเพียงแค่ 2 ปี เท่านั้น แต่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก

olympic_pineapple
olympic_jackfruit
olympic_longan

Olympic Game China Awards

เหรียญรางวัลโอลิมปิคอันดับที่ 3 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จากผลไม้อบกรอบที่ได้รับคัดเลือก ได้ส่งเข้าไปประกวด ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ผลไม้อบกรอบจากบริษัท ฟรุ้ตเทค ได้รับคัดสรร 3 รายการ คือ ขนุนอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ และลำไยอบกรอบ เพื่อเข้าร่วมรายการมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ในปี 2008 ทั้งนี้ ขนุนอบกรอบและสับปะรดอบกรอบนั้น ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิคอันดับที่ 3 ทั้ง 2 รายการ จากเข้าร่วมคัดสรร ทั้งสิ้น 11 ประเทศ

gmp2

GMP System Approval

รับรองมาตรฐาน GMP

มาตรฐาน GMP หรือ Good Manufacturing Practice คือ ระบบสุขลักษณะโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะเน้นการจัดการด้านสุขลักษณะของบุคคลและสิ่งแวดล้อมของสถานที่ผลิต วิธีการผลิต รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ เพื่อที่จะทำให้ขั้นตอนการผลิตอาหารมีความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคมากขึ้น

hccp

HACCP System Approval

Hazard Analysis and Critical Control Point System Certificate

HACCP หรือ Hazard Analysis and Critical Control Point System คือ ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร เป็นระบบการจัดการคุณภาพด้านความปลอดภัย ที่ใช้ในการควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากเชื้อ จุลินทรีย์ สารเคมีและสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น

sm_PINEAPPLE GAP
sm_MANGO GAP
sm_DURIAN GAP
sm_PAPAYA GAP
sm_JF GAP
sm_BANANA GAP

GAP Certificates

รับรองแหล่งผลิตพืช

GAP ย่อมาจากคำว่า Good Agricultural Practice ซึ่ง ทางกรมวิชาการเกษตรได้ให้ความหมาย ว่า เกษตรดีที่เหมาะสม เป็นระบบการจัดการกระบวนการผลิตทางการเกษตร เพื่อให้ได้ผลิตผลที่ปลอดภัยมีคุณภาพ ปราศจากศัตรูพืช และจุลินทรีย์ เป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคในประเทศไทย การตรวจประเมิน และรับรองระบบการจัดการโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์