รุ่นที่ 1

ลองกองของสวนจิตร์นิยมกว่า 70 ปี มาแล้ว นายจินดา อุดมสิน ชาวจีนแห่งโพ้นทะเล ข้ามน้ำ ข้ามทะเลมาตั้งรกรากปักฐาน ณ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้ ซึ่งในสมัยนั้นในแถบบริเวณนี้ยังเป็นป่า รกทึบ ถนนไม่มีตัดผ่านทางสัญจรก็มีทางเกวียน ที่ขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ การเดินทางยังลำบากอยู่มาก แต่ด้วยที่ว่านายจินดา เป็นคนที่รักต้นไม้ จึงคิดริเริ่มจะทำสวนผลไม้ และนายจินดาเองเป็นคนที่มองการณ์ไกล สามารถวิเคราะห์เพื่อทราบได้ว่าพื้นที่แหล่งใด มีความสมบรูณ์ ที่จะเพาะปลูกไม้ผลได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงได้เลือกพื้นที่ในอำเภอศรีมหาโพธิ ด้วยเหตุที่ว่าในบริเวณพื้นที่เขตอำเภอศรีมหาโพธินี้เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ปราจีนบุรี ที่ไหลมาจากเทือกเขาใหญ่ ซึ่งได้นำพาเอาตะกอนและแร่ธาตุที่อุดมสมบรูณ์ ลงมาด้วย อีกทั้งยังมีสายน้ำใต้ดิน ไหลผ่าน นายจินดาจึงได้ซื้อที่ดินใน ต.หนองโพรง ด้วยเนื้อที่เพียง 25 ไร่ (ในขณะนั้น) และเป็นสวนแรกของอำเภอศรีมหาโพธิ

รุ่นที่ 2

นายสมพร และนางรุ่งอรุณ อุดมสิน

นายสมพร อุดมสิน เมื่อสำเร็จการศึกษา ได้มาช่วยเหลือนายจินดา ทำสวนเพื่อส่งเสียให้น้อง ๆ ได้รับการศึกษา และได้สืบทอดเจตนารมณ์ในการทำสวนต่อจากนายจินดา ได้บุกเบิกและขยายพื้นที่เพาะปลูก จาก 25 ไร่ ในอดีต มาถึงปัจจุบันกว่า 300 ไร่ ซึ่งพบอุปสรรคมากมายกว่าที่ผ่านพ้นมาได้
นายสมพร อุดมสิน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนไม้ผลต่อจากนายจินดามากว่า 30 ปี เมื่อได้ส่งเสียให้ลูก ๆ ได้จบการศึกษาและมีหน้าที่การงานกันทุกคน

1.นายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 2.นางสาวดุจดาว อุดมสิน จบการศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัย จอร์ช เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเกรียงศักดิ์ ดำเนินการต่อ จึงตัดสินใจลาออกจากงานประจำ ทิ้งอาชีพวิศวกร กลับมาทำสวน

รุ่นที่ 3

jitniyom-03
jitniyom-04

นอกจากนี้นายเกรียงศักดิ์ยังได้ ทั้งพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ของไม้ผล เพื่อการส่งออก เช่น มะยงชิด มะปรางของสวนให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี จนเป็นไม้ผลที่ขึ้นชื่อของสวนจิตร์นิยม

นอกจากนี้ สวนจิตร์นิยม ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพัฒนาชุมชน และเยาวชน เป็นสถานที่ฝึกงานด้านการเกษตรของนักศึกษาด้านเกษตรกรรมทั่วประเทศ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มต่าง ๆ เข้ารับฟังการบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความก้าวหน้าในด้านการเกษตร

jitniyom-05

นอกจากจะมีคณะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาขอรับคำแนะนำ ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สวนเองแล้ว นายเกรียงศักดิ์ จะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ ในแต่ละจังหวัดที่ให้ความสนใจในเรื่องการเกษตรอีกด้วย นอกจากนี้ สวนจิตร์นิยม ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงและได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานส่งเสริมการเกษตรอำเภอศรีมหาโพธิ สำนักงานเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพัฒนาชุมชน และเยาวชน เป็นสถานที่ฝึกงานด้านการเกษตรของนักศึกษาด้านเกษตรกรรมทั่วประเทศ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร โดยมีนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็นวิทยากร

jitniyom-06

ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มต่าง ๆ ขอเข้าชม และฟังบรรยาย ในเรื่องของการพัฒนา และความก้าวหน้าในด้านการเกษตร

jitniyom-07

นอกจากจะมีคณะกลุ่มเกษตรกร กลุ่มนักเรียน นักศึกษา มาขอรับคำแนะนำ ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สวนเองแล้ว นายเกรียงศักดิ์ จะได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรพิเศษ ในแต่ละจังหวัดที่ให้ความสนใจในเรื่องการเกษตรอีกด้วย