blog_smartSME

นายเกรียงศักดิ์ มาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็เข้าใจปัญหาของสินค้าเกษตรล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ำ
จึงได้คิดแปรรูปผลไม้ ในระบบ
“แปรรูปผลไม้ในระบบสุญญากาศ” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่สลับซับซ้อน อีกทั้งเป็นการถนอมผลไม้ ที่ไม่มีการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ กลิ่น สี รสชาติ ของผลไม้ยังคงสภาพเดิม เพียงแต่จะมีความกรอบ และสามารถเก็บได้นานขึ้น อีกทั้งในการแปรรูปผลไม้ในระบบนี้ ใช้ผลไม้สุก ดังนั้น จึงมีความหวานตามธรรมชาติ ไม่มีการเติมสี เติมรส หรือสารเคมีในการปรุงแต่งใด ๆ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้บริโภค ที่สนใจในเรื่องของสุขภาพอย่างแท้จริง

เมือเริ่มดำเนินการ

จัดตั้งเป็นรูปกลุ่มแม่บ้านขึ้น ในชื่อว่า “กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรง” เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2546 มีนางรุ่งอรุณ อุดมสิน เป็นประธานกลุ่มฯ และนายเกรียงศักดิ์ อุดมสิน เป็นที่ปรึกษากลุ่มฯ

เมื่อมีการนำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิต แปรรูปผลไม้ ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ คิดว่าจะเป็นแค่ช่วยเหลือกันในระดับชุมชน ในระดับหมู่บ้านเท่านั้น แต่เมื่อกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองโพรงได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ดังนั้นกลุ่มแม่บ้านในแต่ละท้องที่ กลุ่มผู้นำชุมชนในแต่ละจังหวัด จึงขอเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งนายเกรียงศักดิ์ ก็ยินดีที่จะให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ทุก ๆ กลุ่ม

ในปี 2547 ได้ให้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าร่วมประกวด คัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งในการคัดสรรในปีนี้ กลุ่มแม่บ้านฯ ได้รับคัดสรรผลิตภัณฑ์ ในระดับ OTOP 5 ดาว

และได้เข้าร่วมงาน OTOP CITY ปี 2547 ปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เป็นอย่างมาก

จึงจำเป็นขยายโรงงงาน ให้มีมาตรฐานเพื่อการส่งออก ซึ่งโรงงานที่สร้างใหม่จึงอยู่ในมาตรฐานของ GMP Codex และมาตรฐานการผลิตสินค้าในระบบ HACCP

และตั้ง “บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด” ขึ้น เพื่อรองรับการทำงานด้านธุรกรรม สามารถติดต่อกับลูกค้าต่างประเทศได้โดยตรง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินทางการตลาดให้กับลูกค้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสมาชิกในกลุ่มแม่บ้านก็ยังคงร่วมกันทำงาน

สินค้าที่ผลิตภายใต้ Brand D-FRESH เป็นอีกทางเลือกใหม่ สำหรับผู้บริโภค ที่ใส่ใจในสุขภาพ

นอกจาก ได้เสนอแนะภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการทำน้ำสกัดจากสมุนไพรในการกำจัดแมลงศัตรูพืช ส่วนเศษจากวัตถุดิบ เช่นเปลือกสับปะรด และเปลือกขนุนนั้น นำมาทำเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในสวน บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM AWARD) จากกรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจยิ่ง

และในเดือนกันยายน 2549 นายเกรียงศักดิ์ อุดมสินได้รับคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มอาชีพก้าวหน้าระดับประเทศ

20 กรกฏาคม พ.ศ. 2550 บริษัท ฟรุ้ตเทค จำกัด ได้ส่งผลไม้เข้าคัดเลือกเพื่อไปร่วมงานมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเกมส์ ณ สาธารณารัฐประชาชนจีน ที่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ( อ.ต.ก.) เป็นผู้แทนจัดคัดเลือก ซึ่งทางบริษัท ฯ ได้รับรางวัล ลำไยอบกรอบ ชนะเลิศอันดับ 1 ขนุนอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ และกล้วยหอมอบกรอบ ได้รับรางวัลอันดับที่ 2

จากผลไม้อบกรอบที่ได้รับคัดเลือก ได้ส่งเข้าไปประกวด ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือนสิงหาคม 2550 ที่ผ่านมานั้น ปรากฏว่า ผลไม้อบกรอบจากบริษัท ฟรุ้ตเทค ได้รับคัดสรร 3 รายการ คือ ขนุนอบกรอบ สับปะรดอบกรอบ และลำไยอบกรอบ เพื่อเข้าร่วมรายการมหกรรมกีฬาโอลิมปิค ในปี 2008 ทั้งนี้ ขนุนอบกรอบและสับปะรดอบกรอบนั้น ได้รับเหรียญรางวัลโอลิมปิคอันดับที่ 3 ทั้ง 2 รายการ จากเข้าร่วมคัดสรร ทั้งสิ้น 11 ประเทศ